Tuesday 21 February 2017

2017-02-21【GMLM & Organisasi Bahan】报告 Laporan Ringkas


报告 Laporan Ringkas
上课前出席人数
Bilangan Murid Sebelum Permulaan Waktu Persekolahan
36
低年组出席人数
Bilangan Murid Waktu Rehat Tahap 1
21
高年组出席人数
Bilangan Murid Waktu Rehat Tahap 2
56
午休时段出席人数
Bilangan Murid Waktu Rehat Tengah hari
70
总人数 Total
183上课前 0600-0730

~ 从一开门来了两位爱阅读的孩子,一直到上课前,怎么来了那么多爱阅读的娃儿呢!太开心了!~
低年组下课 1000-1020

~ 国文读本,我们也爱噢! ~ 


高年组下课 1030-1050

~ 看来高年组的同学不爱国文读本噢!大家可有任何的建议帮助他们也爱上国文读本呢? ~ 午休时段 1320-1345

 ~ 孩子们很专心在聆听小小贝多芬的演奏~~ 管理员也是学生,当然也想看看同学们如何利用FrogPlay来学习。 ~

Organisasi BahanGPM-Waktu Relief~ 趁着代课节,陈老师和孩子们分享了这本《小狗情深》。马路如虎口,我们真的不该在马路上玩耍,想起柔佛的脚踏车事件,我们更应该从教育着手让孩子们学会自爱与珍惜生命。可千万别付出昂贵的代价后才学会这些道理! ~